METSÄSTYS- JA KALASTUSSÄÄNTÖ

Ruuhi-Lapin Erämiehet Ry – METSÄSTYS- JA KALASÄÄNTÖ  2018

METSÄSTYSMAAT

Toiminta-alueen kartta julkaistaan ennen jahtikauden alkamista metsästysseuran kotisivuilla. Kartta päivittyy aina kun perusteet muuttuvat, jäsenen tulee selvittää luvalliset metsästysmaat ennen jahtitapahtuman alkua.

Rauhoitusalueet:  HUOM! Kanalinnut rauhoitettu hohonjoen (Lapinjoki) pohjois- itäpuoli – 13 tien välisellä alueella!


PIENRIISTAN METSÄSTYS

 Metsästysajat: Valtakunnalliset metsästysajat

Kiintiöt metsästyskaudelle 2018 ovat:

Jänis ei kiintiötä
Pienpedot ei kiintiöitä
Metso & teeri 1 koiras metso
TAI
1 koiras teeri
HUOM! Kanalinnut rauhoitettu hohonjoen (Lapinjoki) pohjois- itäpuoli – 13 tien välisellä alueella!
Pyy 2 HUOM! Kanalinnut rauhoitettu hohonjoen (Lapinjoki) pohjois- itäpuoli – 13 tien välisellä alueella!
Majava 1  tai tarvittaessa lisää maanomistajan pyynnöstä.
Vesilinnut ei kiintiöitä
Kauris 3 (Seuran kiintiö 3kpl. Kuitenkin vain 1kpl / jäsen).

Kyyhkyn metsästykseen tehdyillä alueilla metsästysoikeus on alueen tekijöillä.

Maanomistajan vesilinnuille perustamilla altailla vesilintujen metsästysoikeus on maanomistajalla sekä hänen oikeuttamilla metsästäjillä.

Seuran vuokraamilla vesialueilla vesilintujen ruokinta ei muodosta em. erillisoikeuksia.

Vieraskortit:

  • Pienpedot 0€  (ilmoitusvelvollisuus luvan myyjille)
  • Jänis 10 €/ päivä
  • Jänis 50 €/kausi

Isännän tulee olla mukana.

Vieraskortti mahdollista maksaa suoraan seuran tilille :
(Ruuhi-Lapin Erämiehet Ry : FI97 5105 0620 0856 24)

Maksun viesti kenttään isännän nimi ja metsästysajankohdan päivämäärä. Suorasta maksusta ilmoitus sihteerille esmes txt-viestillä. Sihteerin yhteystiedot löytyvät kotisivujen yhteystiedot osiosta.


HIRVEN JA PEURAN METSÄSTYS 2018

Jahtivoudit 2019

Päävouti: Jukka Laitinen
Varavoudit: Janne Heimonen & Jukka Kovanen

Hirvenmetsästykseen on laadittu erillinen sääntö tämän säännön lisäksi.

Jokainen seuran jäsen voi tutustua hirvijahtiin 1 viikonlopun jahtikautena, sekä aiemmin hirviporukassa olleet voivat tulla satunnaisesti verestämään muistojaan
hirvenmetsästyksessä, ilman normaalivelvoitteita ja lihaosuutta.

Peuran metsästyksessä sovelletaan hirvenmetsästyssääntöä.

Aseet, patruunat, vaatetus ja ampumakoe lainsäädännön mukaiset.

Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita.

Vieraskortit:

  • hirvilupa 30€/vrk, 50€/vkl

 SUURPETOJEN METSÄSTYS

Johtajana toimii hirvenmetsästyksen jahtivouti varahenkilöineen.

Suurpetojen metsästyksessä sovelletaan hirvenmetsästyssääntöä.

Osallistuvalla henkilöstöllä tulee olla lain- ja asetuksen vaatimat valmiudet osallistua tapahtumaan.

Jahtiin voidaan kutsua ilman vieraskorttia kyseiseen metsästykseen koulutetun koiran ohjaaja.


KAURIIN METSÄSTYS

Yhteyshenkilönä toimii hirvenmetsästyksen jahtivouti.

Kauriin metsästykseen voivat osallistua kauriiden kannanhoitoon (riistapellot, ruokinta ja aktiivinen kettujen metsästys) osallistuneet seuran jäsenet.

Saalisilmoitus on tehtävä henkilökohtaisesti (ilmoituksesta tiedote yhteyshenkilölle saantipäivänä.)

*** KEVÄTPUKKIJAHTI*** : Johtokunta suosittelee, ettei seuran alueella toteuteta kaurispukin kevätjahtia keväällä 2019. Perusteena kannan koko sekä lisääntymisajan metsästykseen liittyvän yleisen mielipiteen arvioinnin puuttuminen.

Ei vieraskorttia


ILVEKSEN METSÄSTYS

Ilveksen metsästys tapahtuu Toivakan riistanhoitoyhdistyksen organisoimana.

Jahtiin ilmoittaudutaan yhteyshenkilölle.

Yhteyshenkilönä 2019: Marko Pakkanen, puh: 040 701 9746

Jahti kutsutaan koolle tekstiviestillä.

Ase: Haulikko

Patruunat: ilvekselle soveltuva patruuna

Suojavaatetus: erikseen käskettäessä

Ei vieraskorttia


 SUURRIISTA VIRKA-APU (SRVA)

Toimintaa johtaa viranomainen.

Organisoijana toimii hirvenmetsästyksen jahtivouti tai erikseen valittu SRVA- henkilö

Suurriistan virka-apuhenkilöstö muodostetaan pääosin hirviseurueen kokonpanosta. Muut halukkaat voivat ilmoittautua jahtivoudille.

Hirviseurue laatii seuran kotisivuille luettelon henkilöistä toimintaa varten.

Toimintaan voi osallistua kaikki seuran jäsenet. Ilmoittautuvalla henkilöllä tulee olla ampumataitoa osoittava  hirvi- tai karhumerkki suoritettuna.


 YLEISIÄ PERIAATTEITA

Metsästys on pyrittävä toteuttamaan siten, ettei metsästys kohdistu jatkuvasti samoille alueille.

Ajoneuvojen säilytys ja teiden käyttö ei saa aiheuttaa haittaa kiinteistöjen omistajille.

Metsästäessään muualla kuin omistamillaan mailla jäsen edustaa seuraa ja vastaa siitä ettei käytöksellään vahingoita seuran etua.

Toiseen seuranjäseneen ei saa kohdistaa tarpeetonta valvontaa.

 

LAIMINLYÖNNIT JA SEURAAMUKSET

Jokainen seuran jäsen vastaa viimekädessä itse metsästyksen tapahtumista metsästettävästä riistalajista riippumatta.

Seuran johtokunnan tehtävä on valvoa ja ratkaista metsästyksessä tapahtuvien laiminlyöntien seuraamukset ja ohjata ne tarvittaessa viranomaisten päätettäväksi.

Viranomaiset käsittelevät metsästysrikoksiin ja rikkomuksiin liittyvät asiat. Johtokunta neuvoo tarvittaessa onko asia viranomaisen, seuran johtokunnan vai asianomistajan tasoinen asia.

Jokainen maanvuokraaja ja seuran jäsen voi tuoda johtokunnan tietoon metsästyksessä ilmenevät laiminlyönnit välittömasti.

Seuran toiminta-alueen metsästystä valvovat metsästyksen valvojat.


 KALASTUSSÄÄNTÖ   ( ALA-RUMMAKKO)

Yhteyshenkilö : Jouko Hokkanen

Vuosimaksu xx€

Lohiporukan vuosimaksujen tulee kattaa hankittavien kalojen kustannukset.

Kaikilla seuran jäsenillä on oikeus liittyä kalaporukkaan.

Ongintakausi alkaa toukokuun alusta.

Kaloja saa onkia 2 kalaa viikossa, viikko alkaa maanantaina. Syksyllä lampi rauhoitetaan talvikalojen istutuksesta jäiden tuloon, Rauhoitusaika tiedotetaan kalaporukalle.

Jäiden tultua ongitaan vain viikonloppuisin (la-su) sekä arkipyhinä vuoden loppuun saakka. Vuoden alusta eteenpäin arkipäivätkin ovat käytössä.

Seuran tiedottaja ilmoittaa kevätistutuksen ajankohdan kalaporukalle istutuspäivänä.

Perheenjäsen (puoliso ja alle 18 vuotiaat perheenjäsenet) saa onkia maksavan jäsenen kiintiöön. Maksavan jäsenen on oltava mukana.

Vieraskortti maksaa 7€/päivä, jolla saa onkia yhden kalan. Rannassa on laatikko johon merkitään käyntikerta ja saadut arvokalat.

Sääntöjen laiminlyönnit käsitellään seuran sääntöjen mukaisesti.


SÄÄNNÖSTÖN TUNTEMUS

 Seuran kotisivut (www.ruuhilappi.fi) toimivat seuran virallisena tiedotusjärjestelmänä.

Jokaisen metsästykseen osallistuva ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään yhdistyksen sekä vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan niitä.

VIERASKORTTIEN MYYNTI

Sakari Miettinen jaTimo Järvenpää

Vieraskortti mahdollista maksaa suoraan seuran tilille :
(Ruuhi-Lapin Erämiehet Ry : FI97 5105 0620 0856 24)

Maksun viesti kenttään isännän nimi ja metsästysajankohdan päivämäärä. Suorasta maksusta ilmoitus sihteerille esmes txt-viestillä. Sihteerin yhteystiedot löytyvät kotisivujen yhteystiedot osiosta.